Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka OK Personal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chełmińska 1, 86-105 Świecie, NIP 559 206 28 06, tel. +48 728 299 465, e-mail: biuro@okpersonal.pl .

Bycie administratorem danych oznacza między innymi, że jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

  • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
  • - Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
  • Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
  • Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą, oraz z informacji publicznie dostępnych;
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Informacje dodatkowe o RODO?

Jakie dane osobowe podlegają ochronie?

Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować osobę np.: imię, nazwisko, adres domowy, adres poczty elektronicznej, PESEL, tablice rejestracyjne, login internetowy, pseudonim, odcisk palca, fotografie twarzy, głos na nagraniu, kolor i kształt tęczówki, itp.

Jakie prawa ma właściciel danych osobowych?

Ma on prawo do wglądu do swoich danych, żądania ich sprostowania i uzupełniania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Klient może skontaktować się z firmą i ma prawo na przykład zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych, które firma na jego temat posiada.

Kim jest administrator danych osobowych?

To przedsiębiorstwo, które przechowuje dane osobowe.

Jakie może być źródło pochodzenia danych?

Skąd firma pozyskała dane osobowe: od osób, których dane dotyczą; źródła publicznie dostępne.

Kim są odbiorcy danych?

Są to podmioty (np. współpracujące firmy), które mają dostęp do zgromadzonych przez firmę danych osobowych. Np.: dostawcy usług informatycznych (przykładowo firma informatyczna mająca dostęp do poczty elektronicznej firmy lub bazy danych klientów), firmy kurierskie (mają dostęp do danych adresowych klientów).

RODO a firmowa strona WWW

Czy strona internetowa firmy musi zawierać informacje o RODO? Informacje o przetwarzaniu danych osobowych powinny być łatwo dostępne dla zainteresowanych.

Jakich danych nie można przetwarzać?

Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby (źródło: art. 9 ust. 1 RODO).

Jakie dane NIE podlegają ochronie?

Nazwy osób prawnych (np. nazwa firmy), dane kontaktowe osób prawnych.